ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty – PLIK PDFZamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 158.000,00 zł


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawę nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych (w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim)


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie
1.3.) Oddział zamawiającego: –
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280449740
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wiejska 2D
1.5.2.) Miejscowość: Iława
1.5.3.) Kod pocztowy: 14-202
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 – Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: 089 6497949
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@psoni.ilawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psoni.ilawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE


2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawę nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych (w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-760dc790-421a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00265218
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA


3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://psoni-ilawa.logintrade.net/zapytania_email,64650,99b1b7710ec44b2308ff1392746fc10f.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 
1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

2.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej (zwanej dalej: platformą) https://psoni-ilawa.logintrade.net/zapytania_email,64650,99b1b7710ec44b2308ff1392746fc10f.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31. Mozilla Firefox 26. Opera 18;
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;
3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 150 MB.
Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany
do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
4) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .7zip, .txt,. ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg;
5) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) oferta złożona przez wykonawcę na portalu, nie jest widoczna dla zamawiającego, ponieważ widnieje w platformie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
b) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez platformę.

2. Informacje dotyczące komunikacji za pośrednictwem Platformy:
1) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://psoni-ilawa.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz uznaje go za wiążący,
2) szczegółowa instrukcja obsługi platformy, zawierająca instrukcję korzystania z platformy
przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem https://psoni-ilawa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania
na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są
w prawym górnym rogu portalu,
4) numer telefonu infolinii technicznej oraz adres e-mail dotyczący Platformy: +48 71 787 35 34, pn-pt: 8:00-16:00 e-mail: helpdesk@logintrade.net,

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
znajdują się w §X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie; ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława; REGON 280449740; NIP 744 153 32 61 tel./fax 89 649 79 49 email: zk.ilawa@psouu.org.pl,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie; ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława jest Pan/Pani Agata Janiszewska – Skowron e-mail: zk.ilawa@psouu.org.pl, tel./fax 89 649 79 49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PSONI.WTZ.2.2021;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia (przy czym żądanie usunięcia lub ograniczenia spowoduje niemożność realizacji podanych w pkt 3 celów)
8) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PSONI.WTZ.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na jednym wózku z dostawą do siedziby zamawiającego. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „samochodem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji i serwisu opisane są we wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do wzoru umowy.
3. O terminie dostawy Wykonawca ma zawiadomić Zamawiającego, co najmniej na 5 dni przed datą dostawy. Kontakt do osoby, którą należy powiadomić o terminie dostawy: Marian Wilkowski tel. +48503315254.; e-mail: m.wilkowski@psoni.ilawa.pl,
4. Wraz z przedmiotem zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację w tym, certyfikaty i atesty dopuszczające w/w samochód do właściwego użytku. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława).
5. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić instruktaż, dotyczący obsługi samochodu oraz wyposażenia, minimum 2 osób, który należy przeprowadzić w dniu dostawy.
6. Wymagania dotyczące samochodu:
1) fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2021, model aktualnie wytwarzany przez producenta,
2) spełniający wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC) w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,
3) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2018.1990 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
4) mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym,
5) Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: kopię karty pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).
7. Wykonawca zapewni dostępność do, co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Wykonawcy lub producenta samochodu na obszarze działania zamawiającego w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego.
8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie SWZ wraz z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi wraz z okresem gwarancji
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego został określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114300-2 – Pojazdy opieki socjalnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska
największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne samochodu
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW


5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp :
1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt
1 ppkt 1 lit a niniejszej sekcji (ust. 4 pkt 1 lit. a SWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące ich złożeniem .
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit a niniejszej sekcji(ust. 4 pkt 1 lit. a SWZ), zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . Termin, o którym mowa w w pkt 2 niniejszej sekcji ( ust. 5 SWZ) stosuje się odpowiednio.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Z uwagi na to, że Zamawiający nie określił żadnych warunków udziału w
postępowaniu, nie wymaga przedłożenia żadnych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tylko w zakresie podstaw do wykluczenia
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
2) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 3, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
– postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
– wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
– ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania :
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
4) przedmiotowe środki dowodowe:
a) nie dotyczy


SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA


6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie


SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY


7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorach umów (załącznik nr 3 do SWZ)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie


SEKCJA VIII – PROCEDURA


8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-22 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://psoni-ilawa.logintrade.net/zapytania_email,64650,99b1b7710ec44b2308ff1392746fc10f.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-22 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-21


SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


Dotyczy sekcji 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Termin wykonania zamówienia: 190 dni od dnia podpisania umowy jednakże nie później niż do dnia 10.07.2022 r. Jest to ostateczny termin dostawy kompletnego samochodu wraz z wyposażeniem wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami.