Punkt Wczesnej Interwencji jest projektem skierowanym do środowiska dzieci niepełnosprawnych (prawnie i biologicznie) ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Bezpośrednimi beneficjentami zadania są dzieci niepełnosprawne (do 7 r.ż.), które ze względu na problemy zdrowotne posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do zadania jest okazanie przez osobę zainteresowaną dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność prawną lub biologiczną dziecka, tj.: 

 Beneficjenci są zobowiązani także do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Lista adresatów zadania ma charakter otwarty, to znaczy, że włączenie się osoby niepełnosprawnej do zadania, bądź rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić w dowolnym momencie realizacji projektu.

Uczestnictwo w formach aktywizujących jest potwierdzane podpisem adresata (lub przedstawiciela prawnego) na liście obecności.

Zadanie „Wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnościa w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” finansowe ze środków Urzędy Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego skierowane jest dla dzieci w wieku 0-7 r. ż.

Zadanie „Wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnościa w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” finansowe ze środków Starostwa Powiatowego w Iławie jest dla dzieci w wieku 0-3 r. ż.

Zadanie „Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych” finansowe ze środków Gminy Miejskiej Iława, skierowane jest dla dzieci w wieku 0-3 r.ż.