Punkt Wczesnej Interwencji – cele projektu

„Punkt Wczesnej Interwencji” to zadanie, które skoncentruje się na profilaktyce zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania wadom postawy wśród dzieci od 0 do 3 r.ż. Zaplanowane w ramach
zadania działania przyczynią się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpłyną na poprawę: sprawności ruchowej i zdrowia a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście projekt przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym. W celu zwiększenia świadomości społeczności lokalnej, w proces wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania pn.: Punktu Wczesnej Interwencji zaangażowani zostaną wolontariusze.

Do realizacji powyższego celu przewidziane są następujące działania:

I. Diagnoza i konsultacje z zakresu rehabilitacji ruchowej wobec dzieci 0-3 r.ż.
Ta forma wsparcia ma na celu: normalizację napięcia mięśniowego, niedopuszczenie do utrwalania się nieprawidłowych cech rozwoju ruchowego dziecka 0-3 r.ż. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez diagnozę i konsultacje prowadzone przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę uprawnionego do diagnozowania, zalecenia wydawane przez specjalistów będą realizowane przy udziale fizjoterapeuty realizującego posiadającego doświadczenie w rehabilitacji dzieci 0-3 r.ż. oraz przy wsparciu terapeuty prowadzącego zajęcia w Sali Doświadczania Świata.
II. Podniesienie wiedzy rodziców i opiekunów prawnych z zakresu prawidłowego wspierania swoich dzieci z zakresu rehabilitacji ruchowej i dostarczenie im niezbędnej wiedzy z zakresu m.in. prawidłowego sposobu noszenia, pielęgnacji dziecka, itp.
Rodzice swoją wiedzę wzbogacać będą poprzez udział w wizytach u specjalistów ze swoimi dziećmi. Działalność Punktu Wczesnej Interwencji która obejmować będzie: konsultacje ze strony lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty uprawnionego do diagnozowania, zalecenia wydawane przez specjalistów będą realizowane przy udziale fizjoterapeuty realizującego posiadającego doświadczenie w rehabilitacji dzieci 0-3 r.ż. oraz przy wsparciu terapeuty prowadzącego zajęcia w Sali Doświadczania Świata, zalecenia powyższych specjalistów, oferowana będzie w ramach realizacji zadania współfinansowanego przez Zarząd Powiatu Iławskiego oraz w ramach innych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. W ramach proponowanego zadania zostanie udzielona indywidualna pomoc specjalistyczna minimum 30 opiekunom dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Miejsce realizacji zadania
Budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie a jednocześnie siedziba PSONI Koło w Iławie.

Grupa docelowa
Beneficjentami ostatecznymi projektu będą dzieci do 3 roku życia, rodzice tych dzieci muszą przedstawić dokumentację medyczną wskazującą, że są one zagrożone niepełnosprawnością lub złożyć stosowne oświadczenie.

Zadanie jest realizowane od 1 kwietnia do 15 października 2021 roku.


   

Autor: Jarek Szramka