Punkt Wczesnej Interwencji – Profilaktyka zdrowotna dzieci

„Punkt Wczesnej Interwencji” to zadanie, które koncentruje się na profilaktyce zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania wadom postawy wśród dzieci od 0 do 3 r.ż.

Zaplanowane w ramach zadania działania przyczyniają się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpływają na poprawę: sprawności ruchowej i zdrowia, a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście projekt przyczynia się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.

 

Do realizacji powyższego celu przewidziane zostały następujące działania:

  1. Diagnoza i konsultacje z zakresu rehabilitacji ruchowej wobec dzieci 0-3 r.ż.

Ta forma wsparcia ma na celu: normalizację napięcia mięśniowego, niedopuszczenie do utrwalania się nieprawidłowych cech rozwoju ruchowego dziecka 0-3 r.ż. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez diagnozę i konsultacje prowadzone przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę uprawnionego do diagnozowania, zalecenia wydawane przez specjalistów realizowane są przy udziale fizjoterapeuty realizującego, posiadającego doświadczenie w rehabilitacji dzieci 0-3 r.ż. oraz przy wsparciu terapeuty prowadzącego zajęcia w Sali Doświadczania Świata.

 

W ramach realizacji zadania beneficjenci otrzymują:

– 25h pracy fizjoterapeuty diagnozującego

– 40h pracy fizjoterapeuty realizującego

– 30h pracy terapeuty w Sali Doświadczania Świata.

 

Czas realizacji zadania publicznego: 01.06. – 15.10.2020 r.


   

Autor: Jarek Szramka