Cel projektu:

zwiększenie samodzielności życiowej 45 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez uczestnictwo w mieszkalnictwie treningowym oraz społeczno-obywatelskich warsztatach edukacyjnych, zmierzających do nabycia, rozwinięcia lub podtrzymania umiejętności niezbędnych w codziennym, maksymalnie niezależnym życiu.

Okres realizacji:

I okres finansowania – 01.04.20202 – 31.03.2023

II okres finansowania – 01.04.2023 – 31.03.2024

III okres finansowania – 01.04.2024 – 31.03.2025


Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:


Warunki rekrutacji

Zgłoszenie do projektu obejmuje dostarczenie do Biura Projektu (Iława, ul. Wiejska 2D, pok. 101, tel. 89 649 79 49 wew. 201) wypełnionego Formularza rekrutacyjnego wraz z kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz odbycie rozmowy wstępnej z pracownikami Biura, której celem jest określenie preferowanych przez kandydata form wsparcia oraz indywidualnych potrzeb i poziomu motywacji do udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w oparciu o następujące kryteria:

a) kryteria dostępu – formalne (kryteria wymagane obligatoryjnie), będące podstawą do dokonania dalszej weryfikacji:

b) kryteria merytoryczne – weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy wstępnej:

Komisja rekrutacyjna w oparciu o kryteria merytoryczne zakwalifikuje kandydatów do uczestnictwa w projekcie i poszczególnych form wsparcia.

Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych zainteresowani skorzystaniem w ramach projektu jedynie z tzw. pobytu interwencyjnego (związanym z potrzebą zastępstwa rodzica w opiece nad osobą z niepełnosprawnością), obejmującego minimum 1 dobę w Mieszkaniu Treningowym, mogą zgłaszać się w dowolnym momencie. Wraz z formularzem rekrutacyjnym i orzeczeniem powinni złożyć wniosek o pobyt interwencyjny.


Formy wsparcia realizowane w projekcie

W ramach projektu udzielane jest wsparcie w formie grupowych i indywidualnych treningów umiejętności społecznych prowadzonych w modułach I-V, zgodnie z opracowanym na podstawie Diagnozy funkcjonalnej każdego Beneficjenta Indywidualnym Planem Działania.


MODUŁ I: Mieszkalnictwo Treningowe/interwencyjne

Pobyt w Mieszkaniu Treningowym obejmuje:

a) pobyty treningowe: obejmują okres minimum 5 maksimum 11 cykli jednotygodniowych, tzn. od poniedziałku godz. 15:00 do soboty godz. 15:00, w ustalonych przez realizatora projektu terminach; ilość cykli treningowych dla danego uczestnika określana jest w IPD,

b) pobyt interwencyjny: okres/termin pobytu jest ściśle zależny od bieżącej sytuacji uczestnika/opiekuna faktycznego

Przeciętna liczba uczestników biorących udział w jednym cyklu treningowym (grupa) w mieszkaniu wynosi 4.

 

MODUŁ II: Społeczeństwo obywatelskie – self-adwokatura

Moduł realizowany w następujących formach (średnio 10h/miesiąc):

a) warsztaty edukacyjne – cykliczne, comiesięczne zajęcia prowadzone przez osobę wspierającą;

b) spotkania tematyczne – zajęcia przygotowywane i prowadzone przez chętnych self-adwokatów, realizowane średnio jeden raz na kwartał;

c) spotkania oparte na doświadczeniach innych osób – spotkania inicjowane i odpowiadające potrzebom, zainteresowaniom uczestników, realizowane w formie seansów filmowych połączonych z dyskusją, spotkań czytelniczych, autorskich, wywiadów z zaproszonymi gośćmi itp.; realizowane średnio jedne raz na kwartał.

MODUŁ III: Warsztaty edukacyjne – klimat i ekologia

Moduł realizowany w następujących formach (średnio 10h/miesiąc):

a) warsztaty edukacyjne – cykliczne zajęcia planowane i prowadzone przez edukatora w każdym miesiącu realizacji projektu;

b) zajęcia terenowe – min. 3 wyjścia w ciągu każdego roku realizacji projektu w celach poznawczych, edukacyjnych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję prowadzić obserwację środowiska przyrodniczego oraz samodzielnego badania zjawisk w miejscu ich naturalnego występowania.

 

MODUŁ IV: Dziennikarstwo obywatelskie

Moduł realizowany w następujących formach (średnio 10h/miesiąc):

a) warsztaty medialne – cykliczne zajęcia planowane i prowadzone przez animatora w każdym miesiącu realizacji projektu;

b) prowadzenie profilu facebookowego – samodzielne publikowanie przez uczestników Modułu IV. treści w mediach społecznościowych (zgodnie z ich własnymi preferencjami tematycznymi);

c) przygotowanie publikacji (tekst, film, podcast) – opracowanie/edytowanie materiałów dotyczących ważnych, ciekawych dla grupy spraw i ich publikacja na stronie Stowarzyszenia/w mediach społecznościowych.

 

MODUŁ V: Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne prowadzone będzie w formie wsparcia indywidualnego (w uzasadnionych przypadkach możliwa będzie bezpośrednia praca psychologa w grupie) dla beneficjentów ostatecznych projektu, którzy w Indywidualnym Planie Działań będą mieli zawarte wskazania do prowadzenia tej formy.


Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z oferty wsparcia.

Załączniki: