Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób  z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) obejmują w szczególności: rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka, inicjowanie rozwiązań prawnych, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.), współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej, szkolenia rodziców i profesjonalistów, działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

PODLINKOWAĆ !

Podziękowanie dla darczyńców

Sprawozdawczość (pliki do pobrania):

Sprawozdanie merytoryczne 2015r.

Bilans Stowarzyszenia 2015r.

————

Bilans Stowarzyszenia 2014r.

Informacja Stowarzyszenia 2014r.

Rachunek wyników Stowarzyszenia 2014r.

Sprawozdanie merytoryczne 2014r.

Wprowadzenie do sprawozdania PSOUU Koło w Iławie 2014r.

 

——

Bilans Stowarzyszenia 2013r.

Informacja Stowarzyszenia 2013r.

Rachunek wyników Stowarzyszenia 2013r.

Sprawozdanie merytoryczne 2013r.

——

Bilans Stowarzyszenia 2012r.

Informacja Stowarzyszenia 2012r.

Roczne sprawozdanie z działalności Koła – 2012r.

Rachunek wyników Stowarzyszenia – 2012r.

——

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Bilans 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Informacje dodatkowe do Bilansu za 2009 r.

Rachunek zysków i strat 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne od 27.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

 

Sprawozdawczość (pliki do pobrania):

————

 

——

——

——

Sprawozdanie merytoryczne od 27.10.2009 r. do 31.12.2009 r.