ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów.

2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (używające w latach 1991-2015 nazwy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych, przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – obecnie: Inclusion International.

3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Koła, o których mowa w rozdziale V, a które mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Koła bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Zarządu Głównego.

5. Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, posiadające osobowość prawną, pozostają w strukturach Stowarzyszenia jako jego terenowe jednostki organizacyjne, są podporządkowane władzom Stowarzyszenia, określonym w rozdziale IV Statutu Stowarzyszenia oraz realizują cele Stowarzys zenia w formach i przy pomocy środków działania przewidzianych w tym statucie.

6. Stowarzyszenie używa znaku (logotypu) w kształcie prostokąta, z obrazem otwierających się drzwi i sylwetką osoby wychodzącej z ciemności ku słońcu, z napisem: „Otwórzmy przed nimi życie” oraz skrótu PSONI.

PEŁNY STATUT DO POBRANIA W PLIKU PDF