Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania

Zadanie pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania”, kładzie duży nacisk na samodzielność osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań ograniczających ich wykluczenie społeczne, koncentrując się na formach sprzyjających ich aktywizacji i integracji.

Adresatami zadania są dzieci i młodzież z problemami rozwojowymi czyli osoby niepełnosprawne ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności (np. fizyczną, psychiczną, intelektualną, zmysłową) oraz ich najbliższe otoczenie – rodziny i opiekunowie.

Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest okazanie przez osobę zainteresowaną dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, tj. przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności dotyczy dzieci i młodzieży od 3 do 24 r.ż.  Na tej podstawie osoba niepełnosprawna zostanie wpisana na listę główną uczestników zadania i będzie mogła skorzystać z wybranej formy wsparcia (tj. terapii, rehabilitacji, konsultacji specjalistów i innych form aktywności) i w dogodnym dla siebie zakresie (częstotliwość zajęć ustalana z rodzicami i opiekunami). Lista adresatów zadania będzie miała charakter otwarty, to znaczy, włączenie się osoby niepełnosprawnej do zadania, bądź rezygnacja z uczestnictwa będzie mogło nastąpić w dowolnym momencie jego realizacji.

Czas realizacji zadania publicznego: 04.05 – 30.11.2020 r.


  

Autor: Jarek Szramka