Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania

Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” to zadanie realizowane od 11 lipca 2016r. do 31 grudnia 2016 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Jest to zadanie skierowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Głównym celem zadania jest zapewnienie ciągłości procesu rehabilitacji oraz zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, w tym:

prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zakresu terapii logopedycznej oraz terapii zajęciowej wraz z prowadzeniem kółek tematycznych (plastyczne, komputerowe i kulinarne).

Powyższe cele będą realizowane we ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.

Zaplanowane w ramach zadania działania przyczynią się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpłyną na poprawę: sprawności ruchowej i zdrowia a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście zadanie przyczyni do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.

Wszystkie działania w ramach realizacji zadania mają charakter bezpłatny.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 505 075 931 lub 89 649 79 49,

 Zadanie pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” zostało dofinansowane ze środków Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

     

Autor: Iwona Brejdakowska