Punkt Wczesnej Interwencji – Przeciwdziałanie wykluczeniu…

Zadanie obejmuje działania zwiększające samodzielność osób niepełnosprawnych poprzez działania ograniczające wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych (dzieci w wieku od pierwszych tygodni po urodzeniu do 3 r.ż.), wpływające na poprawę jakości ich życia.

Zadanie „Punkt Wczesnej Interwencji” obejmuje działania związane z zwiększeniem samodzielności osób niepełnosprawnych, wpływaniem na poprawę jakości ich życia poprzez:

Prowadzenie wczesnej diagnozy rehabilitacyjnej dzieci do 3 r.ż. zagrożonych niepełnosprawnością (kontynuowanie współpracy z: lekarzem rehabilitacji medycznej, doświadczonym fizjoterapeutą diagnozującym oraz z fizjoterapeutą realizującym, logopedą i terapeutą z Sali Doświadczania Świata, którzy posiadają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ukończone niezbędne kursy. Fizjoterapeuta realizujący udziela wsparcia w siedzibie stowarzyszenia, a w uzasadnionych przypadkach, także w domu dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. Wszystkie oddziaływania rehabilitacyjne prowadzone są wobec dzieci od 0 do 3 r.ż.

Indywidualną pomoc specjalistyczną udzielaną w ramach prowadzonego poradnictwa: psychologicznego, społeczno-prawnego realizowanego przez doradcę i prawnika oraz poradnictwa informacyjnego, dotyczącego przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych – realizowane jest przez stowarzyszenie poprzez działania zapisane w innych projektach.

Wczesna diagnoza i wsparcie jakie oferujemy w ramach realizacji zadania powoduje, że część dzieci zagrożonych niepełnosprawnością po kilku miesięcznym wsparciu, oferowanym przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę diagnozującego, fizjoterapeutę realizującego, logopedę i terapeutę z Sali Doświadczania Świata nie ma potrzeby korzystania z dalszych form wsparcia, a tym samym rodzice nie będą mają powodu do ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności na swoje dziecko.


 

Autor: Jarek Szramka