DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI – www.psoni.ilawa.pl


PSONI Koło w Iławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.psoni.ilawa.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2016-08-16

Data publikacji strony w nowej wersji: 2022-02-11


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Alternatywny dostęp do aktualnych wydarzeń  strony: 


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-09 
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-11 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Szramka
E-mail: admin@psoni.ilawa.pl 
Telefon: 89 649-79-49 wew.145


Każdy ma prawo:


Żądanie musi zawierać:

Formularz kontaktowy

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zarząd PSONI Koło w Iławie
Adres: Zarząd PSONI Koło w Iławie, ul. Wiejska 2d, 14-202 Iława
E-mail: wtz@psoni.ilawa.pl
Telefon: +48 89 649-79-49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek PSONI Koło w Iławie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie, ul. Wiejska 2d, 14-202 Iława: