INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI

W związku z zakończeniem projektu pn. „Akademia samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie od 01.03.2019 do 30.06.2021 (Regionalny Program Operacyjne Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne; Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe; Priorytet Inwestycyjny: 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji wsparcia w okresie trwałości projektu (tzn. co najmniej przez 27 miesięcy, czyli do września 2023 r.) w zakresie utrzymania:

 • miejsc świadczenia usług w mieszkaniu wspomaganym (5 miejsc),

 • miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (5 miejsc),

 • możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziców/opiekunów z usług psychologicznych oraz poradnictwa prawnego,

 • możliwości korzystania przez rodziców/opiekunów ze wsparcia pedagoga (świetlica/klub) oraz w ramach grupy samopomocowej.

Instytucjonalna gotowość oznacza, iż w przypadku wystąpienia popytu na którąś z ww. usług, PSONI Koło w Iławie będzie gotowe do jej świadczenia w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.

W okresie trwałości potencjalni uczestnicy (osoby z niepełnosprawnościami i ich rodzice/opiekunowie), zainteresowani skorzystaniem z ww. usług, powinni kontaktować się z pracownikiem PSONI Koło w Iławie pod numerem telefonu 89 649 79 49 wew. 201 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. Wiejskiej 2D, pok. 101 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.


Projekt „Akademia samodzielności”, realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM.11.02.03.-28-0014/18 przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Termin realizacji: 1 marca 2019 – 30 czerwca 2021

Cel projektu:

Celem projektu jest „podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 150 osób, w tym 110 osób z niepełnosprawnościami (łącznie 78 kobiet, 72 mężczyzn) z terenu Iławy oraz powiatu iławskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Uczestnicy projektu:

 • 110 osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzież, dorośli) – osoby posiadające orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności
 • 20 rodziców ON
 • 20 rodziców z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością w wieku 0-3 lat

 

REKRUTACJA

I nabór:  marzec 2019 (65 osób) / nabór ciągły 20 osób – rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 0-3l.

II nabór: luty-marzec 2020 (65 osób)

Ścieżka wsparcia uczestnika obejmuje minimum 3 formy wsparcia i trwa 12 miesięcy.

Działania są realizowane w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, najczęściej w godz. 15:00-18:00
wg harmonogramu poszczególnych zajęć.

 

BIURO PROJEKTU

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

I piętro, pokój 101 (poniedziałek-piątek, godz. 8:00-15:00)

14-202 Iława, ul. Wiejska 2 D

Telefon: 500 292 014, e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl

REALIZOWANE FORMY WSPARCIA

Wieloprofilowa diagnoza zasobów i potrzeb (objęci wszyscy uczestnicy projektu) 

 • Konsultacje z psychologiem
 • Konsultacje ze specjalistą ds. aktywizacji społecznej
 • Konsultacje ze specjalistą ds. niepełnosprawności
 • Wsparcie opiekuna rodzin


Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami
(skierowane do uczestników z niepełnosprawnościami –
na podstawie indywidualnych potrzeb)

 • Poradnictwo psychologiczne (indywidualny zakres czasowy poradnictwa psychologicznego dla uczestnika projektu objętego tą formą dostosowany jest do jego/jego rodziny potrzeb)
 • Poradnictwo w zakresie promowania zdrowego stylu życia (poradnictwo indywidualne/rodzinne, zajęcia edukacyjne i warsztaty praktyczne)
 • Poradnictwo logopedyczne (pomoc dziecku z niepełnosprawnością z nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w wymowie, poszarzenie współpracy środowiskowej w zakresie profilaktyki logopedycznej. Program zakłada kontakt z rodzicami dzieci objętych poradnictwem logopedycznym oraz ich udział w zajęciach)
 • Animaloterapia (kynoterapia)
 • Sensoplastyka (twórcze, kreatywne odkrywanie świata za pomocą technik plastycznych, artystycznych – w myśl  zasad metody Integracji Sensorycznej wg J. Ayres; harmonogram zajęć ustalany indywidualnie)
 • Warsztaty muzyczno-taneczne
 • Sala Doświadczania Świata
 • Arteterapia
 • Warsztaty wizażu/Pakiet personalny
 • Osobiste usługi asystenckie (obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego)
 • Mieszkanie treningowe (usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia)


Aktywni rodzice
(adresowane do rodziców uczestniczących w projekcie)

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo prawne
 • Doradztwo socjalne
 • Spotkania tematyczne (celem jest rozwój konstruktywnych postaw dotyczących wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych, pozostających w relacji zależności ze swoimi opiekunami/rodzicami
 • Konsultacje medyczne (forma usługi społecznej kierowanej do rodzin z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością w wieku 0-3 lat; spotkanie konsultacyjne ma na celu pomoc w zidentyfikowaniu problemów rozwojowych dziecka, ustalenie wstępnej diagnozy)
 • Konsultacje fizjoterapeutyczne (usługa społeczna kierowana do rodzin z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością; obejmuje pomoc w zidentyfikowaniu problemów rozwojowych dziecka i błędów w sprawowaniu opieki i pielęgnacji, ocenę stanu dziecka na podstawie podstawowych testów/badań diagnostycznych, określenie planu wsparcia fizjoterapeutycznego dziecka)
 • Warsztaty podnoszenia umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych (to usługa społeczna kierowana do rodzin z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością, polegająca na realizowaniu planu wsparcia fizjoterapeutycznego dziecka poprzez instruowanie rodziców – prowadzenie warsztatów dotyczących prawidłowych nawyków/umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych)
 • Warsztaty „z pasją” (zajęcia integracyjne/rękodzielnicze/kulinarne (hobbystyczne) rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych)
 • Grupa samopomocowa (grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami tzn. dobrowolne zgromadzenie osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie trudności)
 • Mieszkanie wspierane (forma wsparcia rodziców/opiekunów osób niesamodzielnych/z niepełnosprawnościami, ma charakter pobytu okresowego: opieka wytchnieniowa – w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych)

 

Klub aktywności (dla wszystkich uczestników projektu)

 • Wyjazdy integracyjne
 • Festyn
 • Świetlica (skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami oraz innych osób wymagających opieki przede wszystkim podczas korzystania ze wsparcia przez rodziców – zapewnienie opieki osobom zależnym)
 • Aktywna rekreacja „szyta na miarę” (obejmuje: zajęcia grupowe, rodzinne (ruchowe/kulinarne i in.) dla wszystkich uczestników projektu, których celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych, kształtowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, odreagowanie napięć, zaspokajanie potrzeb psychicznych)
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 2. KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACYJNY
 3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 4. ZAKTUALIZOWANE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (od dnia 12.11.2019)
 5. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
 6. OŚWIADCZENIA RODZICA O ZAGROŻENIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA 0-3
 7. OŚWIADCZENIA OSOBY NIESAMODZIELNEJ
 8. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH
 
Wypełnione i podpisane dokumenty można przesyłać na adres mailowy lub składać bezpośrednio w Biurze Projektu.