Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – Punkt Wczesnej Interwencji

Zaplanowane w ramach zadania pn. „Punkt Wczesnej Interwencji” działania przyczyniają się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpływają na poprawę: sprawności ruchowej i zdrowia, a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście projekt przyczynia się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.

Do realizacji powyższego celu wykorzystane są następujące działania:

Ta forma wsparcia ma na celu: normalizację napięcia mięśniowego, niedopuszczenie do utrwalania się nieprawidłowych cech rozwoju ruchowego dziecka 0-3 r.ż. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez diagnozę i konsultacje prowadzone przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę uprawnionego do diagnozowania, zalecenia wydawane przez specjalistów są realizowane przy udziale fizjoterapeuty realizującego posiadającego doświadczenie w rehabilitacji dzieci 0-3 r.ż. oraz przy wsparciu: terapeuty prowadzącego zajęcia w Sali Doświadczania Świata i neurologopedy.

W celu zwiększenia świadomości społeczności lokalnej, w proces wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach realizacji prowadzenia Punktu Wczesnej Interwencji zaangażowani zostali wolontariusze.

W ramach realizacji zadania beneficjenci otrzymali:

Celem projektu jest podniesienie wiedzy rodziców i opiekunów prawnych z zakresu prawidłowego wspierania swoich dzieci z zakresu rehabilitacji ruchowej i dostarczenie im niezbędnej wiedzy z zakresu m.in. prawidłowego sposobu noszenia, pielęgnacji dziecka, itp. Rodzice swoją wiedzę wzbogacać będą poprzez udział w wizytach u specjalistów ze swoimi dziećmi.

Zalecenia powyższych specjalistów, wdrażane będą w ramach realizacji zadania współfinansowanego przez Gminę Miejską Iława oraz w ramach innych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Czas realizacji zadania publicznego: 01.06. – 30.11.2020 r.


    

Autor: Jarek Szramka