Aktywni Seniorzy – Profilaktyka zdrowotna

Celem realizacji zadania pn. „Aktywni Seniorzy” jest profilaktyka zdrowotna, w zakresie przeciwdziałania otyłości i wadom postawy wśród osób starszych poprzez aktywny ich udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Na potrzeby realizacji zadania zostało przyjęte, że beneficjentami zadania zostaną osoby, które ukończyły 60 r.ż.

Zadanie to będzie koncentrowało się na poprawie poziomu życia tych osób poprzez prowadzenie:

Grupa docelowa to osoby starsze: tj. kobiety i mężczyźni powyżej 60 r.ż. natomiast łączna liczba beneficjentów zadania to 30 osób.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie założonego celu, poprzez poprawę stanu zdrowia i zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa wśród uczestników projektu.

Czas realizacji zadania publicznego: 23.09. – 14.12.2020 r.


  

Autor: Jarek Szramka