Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży…

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie informuje, że od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”.

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.
Zaplanowane w ramach projektu działania przyczyniają się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpływają na poprawę: samopoczucia, samooceny, zdrowia a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście realizacja projektu przyczynia się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Cel ten jest realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. poprzez:

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośredni w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. Wiejska 2d, pok. Nr 109
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 14.00.

Więcej informacji i dokumentację rekrutacyjną można znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.psoni.ilawa.pl
Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu udziela p. Marian Wilkowski tel. 505 075 931.


   

Autor: Jarek Szramka