Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej, których celem jest poprawa sprawności w ogólnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nią niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę indywidualnych możliwości, w tym również podjęcia zatrudnienia.

Zróżnicowane formy zajęć i indywidualnie dobrane metody pracy ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności z zakresu samoobsługi i zaradności osobistej, uczenie, rozwijanie i utrwalenie cech pracowniczych oraz umiejętności zawodowych i innych umiejętności wynikających z udziału w różnych formach terapii pracą i formach wspomagających.

Terapeutyczno – wychowawczym aspektem WTZ, jest przygotowanie uczestników do życia poprzez kształcenie preferowanych społecznie zachowań i postaw, kompetencji komunikacyjnych, cech dobrego pracownika oraz pełnienia różnych ról społecznych. Kompleksowe oddziaływanie rewalidacyjne ma również na celu rozwijanie zainteresowań, utrzymywanie aktywności umysłowej uczestnika na optymalnym dla niego poziomie, wpływanie na poprawność kontaktów społecznych i stanów emocjonalnych.

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii w pracowni tzw. podstawowej oraz w innych pracowniach według indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zainteresowań i wskazań wynikających z diagnozy.

Rodzaj prowadzonych zajęć:

z zakresu ogólnego usprawniania:

z zakresu rozwijania umiejetności życia codziennego:

z zakresu przygotowania do życia w środowisku społecznych:

z zakresu rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy:

z zakresu rozwijania umiejętności zawodowych:

rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii: